بعضی وقتها خیلی نزدیک شو

با نزدیکتر شدن به سوژه از جزئیات عکس بگیر

پاسخی بگذارید