بعضی وقتها خیلی نزدیک شو Get too close sometimes

با نزدیکتر شدن به سوژه از جزئیات عکس بگیر

پاسخی بگذارید