پاییز فصل عکاسان Autumn, The photographer’s Season

نمیشه از پاییز و مخصوصاً تقابلش با تابستان به سادگی گذشت. اگر عکس از فصل پاییز ندارید عکاس نیستید، چون عاشق نیستید.

پاسخی بگذارید