انعکاس همیشه خاصه

حتی سوژه های به ظاهر معمولی هم در آب یا شیشه، خاص بنظر میرسند

پاسخی بگذارید